حسنی هستی و کرم داری

خوش بحالت که تو حرم داری

چه قدر عزت و حشم داری

نکند از درت برم داری

می روم بی تو رو به حیرانی

ملجع مردمان تکراری

نامت عبدالعظیم آقا جان

لقبت هم کریم آقا جان

همگی از قدیم آقا جان

باتو همسایه ایم آقا جان

سایه ات مستدام همسایه

سایه ات مستدام همسایه

شخص عالی مقام همسایه

سایه ات مستدام همسایه

شخص عالی مقام همسایه

شب جمعه در اذدهام 

حرم شدم خم به احترام حرم

زندگی ام شده به نام حرم
مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش