دلتنگی غروب همه جمعه های من

سید مهدی میرداماد

بیشتر

دلتنگی غروب همه جمعه های من
کی می رسد به صحن حضورت صدای من؟
دیگر دلم برای شما پر نمی زند
برگرد و بال تازه بیاور برای من
عمری اگر که می گذرد دل خوشم به این
نزدیک تر شده است به تو لحظه های من
غیر از ضرر برای تو چیزی نداشتم
حتی نیامدست به کارت دعای من
اشکت اگر به نامۀ اعمال من نبود
بخشش نبود شامل یا ربنای من
یک روز، محض خاطر این چند قطره اشک
وا می شود به خیمۀ سبز تو پای من
یک شب میان سینه زدن ها و گریه ها
مُهری بزن به نامۀ کرب و بلای منمطالب مرتبط

خاک به سره خاک
خاک به سره خاک

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش