دست من نیست

محسن عراقی

بیشتر

دست من نیست  که دلم کرده بهونه

دل وامونده ی ما بد جوری خونه

کلی گریه پشت پلکام خونه کرده

اماهیچ کی نمی فهمه نمی دونه

یکی نیست روضه ی ما رو بخونه

ما که خیلی وقته دوریم از حرم

انگاری هیچ کس من رو دوست نداره

با عث سردرد و درد سرم

انگاری هیچ کس من رو دوست نداره

با عث سردرد و درد سرم 

نه نه نه اگه هیچ کی من رو دوست نداشته باشه

تو دوسم داری حسین 

خیلی می خواهند منو زمین بزنند تو نمی زاری حسین
یکی نیست روضه ی ما رو بخونه

یکی نیست روضه ی ما رو بخونه

آخ که خیلی وقته دوریم از حرم

انگاری هیچ کس مارو دوست نداره

با عث سردرد و درد سرم

با عث سردرد و درد سرممطالب مرتبط

چقدر گریه تو گلومه
چقدر گریه تو گلومه

چهار شنبه, 26 شهریور 1399

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش