گره کور اگه به کار تو خورده

گره کور اگه به کار تو خورده

اگه صبرت ز گرفتاری سرآورده

بگو حسن بگو حسن

گره کور اگه به کار تو خورده

اگه صبرت ز گرفتاری سرآورده

بگو حسن بگو حسن

بی خودی این در و اون درو نزن هیچ وقت

اتفاقا بیا تو همین روز های سخت

بگو حسن بگو حسن

ثانیه ها هماهنگ به ساعت حسن شد

ثانیه ها هماهنگ به ساعت حسن شد

برای چی نشستی شب ولادت حسن شد

ثانیه ها هماهنگ به ساعت حسن شد

ثانیه ها هماهنگ به ساعت حسن شد

برای چی نشستی شب ولادت حسن شدمطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش