امشب که کار و بار گدایان گرفته است

بوی بهشت عالم امکان گرفته است

حاجات ما روا شده باران گرفته است

عالم تمام ذکر حسن جان گرفته است

شکر خدا که روز من لطف مادری است

امشب حسن حسن حسن است 

جور دیگری است هم حسنه هم بابای امام زمانمونه

امشب حسن حسن حسنم جور دیگری است

شادند عرش و فرش به شادی اهل بیت

غو غای دیگری است به وادی اهل بیت

روح الامین شده است منادی اهل بیتمطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش