خدا مشغول خلقت بود

دنیا را تمام و غیر علی 

در مسجد حنانه کفشش را رفو می کرد

ای جانم علی

در مسجد حنانه کفشش را رفو می کرد ایمطالب مرتبط

آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش