یاری که از رخسار او قدر ثریا بشکند

یاری که از رخسار او قدر ثریا بشکند

 بر خواست که از بالای او مقدار توبا بشکند

از مشرق عشق و هنر تا دیده خورشیدی دگر

مایی که نور طلعتش هر ظلمتی را بشکند

آمد امام عسکری با جلوه های داوری

که از او طلسم ساحری در دست اعداء بشکند

نامش حسن رویش حسن فرزند چندین بت شکن

کویم که از جد خویشتن  سد ستم ها بشکند

روشن گر راه بشر  در مرتبت هادی عشر

هر قدرتی منطقش سر افکند پا بشکند

این است فرزند نبی که از شوکت میلاد اومطالب مرتبط

ای جان جهان، جهان جان ادرکنی
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی
صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی

پنج شنبه, 20 آبان 1400

پخش
دعای مشلول
دعای مشلول

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش