یا معصومه اسم تو امید 

یا معصومه عشق تو جاوید

حریم تو پایه ی عرشه

یا معصومه نماد توحید

مه و خورشید و فلک در پناه معصومه

عالم و جنگ و ملک در سپاه معصومه

من نفس می زنم تا ابد برا این بی بی

شده خند و دوعالمین با نگاه معصومه

شده خند و دوعالمین با نگاه معصومه

می جونم عالم فداتون ز د عمم با نیم نگاتون

این یه سینه است مونده برای ما

می گیریم ما روضه براتون 

مددی بی بی مددی بی بی

مددی بی بی مددی بی بیمطالب مرتبط