دلم دوباره شد مسافر فراسوها

دلم دوباره شد مسافر فراسوها

پر میزنه دل به دور از این هیاهوها

پر میزنه دل به دور از این هیاهوها

با نیابت زیارت امام هشتم 

با نیابت زیارت امام هشتم 

پرمی کشه دل تا حرم بانوی قم

پرمی کشه دل تا حرم بانوی قم

با نیابت زیارت امام هشتم 

پرمی کشه دل تا حرم بانوی قم

پرمی کشه دل تا حرم بانوی قم

سلام سلام سلام معصومه

سلام سلام سلام معصومه

سلام سلام سلام معصومه

باز مسافرم مسافر دیار تو

باز مسافرم مسافر دیار تو

دین دل عاشق باز بی قرار تو

دین دل عاشق باز بی قرار تومطالب مرتبط