ملالی نیست به جز دوری

به تو از دور سلام

ملالی نیست به جز دوری

به تو از دور سلام

نشد داداش دم آخر یه

یه سر پیشت بیام

ملالی نیست به جز دوری

به تو از دور سلام

ملالی نیست به جز دوری

به تو از دور سلام

نشد داداش دم آخر یه

یه سر پیشت بیام

دم غریبی چقدر سخته

خاک عزا به سرم دارم

دم غریبی چقدر سخته

خاک عزا به سرم دارم

نه لااقل تویی پیش من

نه خبر از پدرم دارم

دم غریبی چقدر سخته

خاک عزا به سرم دارم

دم غریبی چقدر سخته

خاک عزا به سرم دارم
مطالب مرتبط