در ساوه مریض شد آوردنش قم

مردم آمدن اشراف قم آمدند

موسی ابن خضرج آمد

با احترام بی بی رو بردن بیت النور

تو این شهر غریب بود 

آره ولی غریب نبود بمیرم

قم کجا شام کجا  عزت دشنام کجا

گل اکرام کجا سنگ لب بام کجا

به عمت سنگ می زدند

ای حسین

قم کجا شام کجا  عزت دشنام کجا

گل اکرام کجا سنگ لب بام کجا

یاری یار کجا بارش آزار کجا

لطف ایام کجا رنجش و آلارم کجا

حضرت معصومه می گه

من گرفتار شدم عمه 

گرفتار ولی دل آرام کجا هلهله عام کجا

حسین حسین
مطالب مرتبط