جود و کرامت از کرمش جاودان شده

جود و کرامت از کرمش جاودان شده

هر چه دخیل است به سویش روان شده

جبریل هم اگر برسد در حریم او

حس می کند که وارد صحن جنان شده

حسین 

او ظاهر اش بتول ای خانوم جان 

ای بی بی جان او ظاهر اش بتول 

ولی باطنش علی است

در پشت آن جمال جلالی نهان شده

از چه تمام فاطمه ها عمرشان کمه

از چه تمام فاطمه ها عمرشان کمه

دنیا چرا به فاطمه نامهربان شده

حسین

مطالب مرتبط

مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش