برگدای خانه اش معصومه

 عصمت می دهد

برگدای خانه اش معصومه

 عصمت می دهد

دست زائر های خود برگ 

شفائت می دهد

برکسی که خاک شد 

تاثیر تربت می دهد

قول دیدار رضا را در قیامت می دهد

بی بی جان مثل سلطان

گنبد این شاه بانو با صفا است

زائر معصومه در قم 

زائر قبر رضا است

سفره ای مثل عمو جانش

حسن انداخته

حضرت رب الکریم 

او را کریم ساخته

هر که بی حاجت به کویش 

پا گذاشته باخته
مطالب مرتبط