وقتی که میام مشهد

حسن عطایی

بیشتر

وقتی که میام مشهد وقتی که میام مشهد 

تو صحن دم گوهر شاد 

وقتی که میام مشهد تو صحن دم گوهر شاد 

زانو میزنم میگم سلطان به سلامت باد

سلطان به سلامت باد سلطان به سلامت باد 

سلطانه واسه من ولی اسمش آقاجانه 

سلطانه واسه من ولی اسمش آقاجانه 

امید آخر همه مردم ایرانه 

اسلطان آقا جانم امام رضا

اسلطان آقا جانم امام رضا

اسلطان آقا جانم امام رضا

اسلطان آقا جانم امام رضا

وقتی که میام مشهد وقتی که میام مشهد 

تو صحن دم گوهر شاد 

وقتی که میام مشهد تو صحن دم گوهر شاد 

زانو میزنم میگم سلطان به سلامت باد

سلطان به سلامت باد سلطان به سلامت باد 

سلطانه واسه من ولی اسمش آقاجانه 

سلطانه واسه من ولی اسمش آقاجانه 

امید آخر همه مردم ایرانه 

اسلطان آقا جانم امام رضا
مطالب مرتبط

روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش
بی کس و غریب بین کوچه ها
بی کس و غریب بین کوچه ها

چهار شنبه, 16 مرداد 1398

پخش
قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
ای جاری ترین ذکر روی لبام
ای جاری ترین ذکر روی لبام

دو شنبه, 19 آبان 1399

پخش