مو مثه زائرای دلخِسته

مهدی اکبری

بیشتر

مو مثه کِفترای صحن و سِرات

خیلی دوسِت دروم خودت مِدِنی

بخوره تو سَرِ مو درد و بِلات

مو مثه زائرای دلخِسته

مو مثه کِفترای صحن و سِرات

خیلی دوسِت دروم خودت مِدِنی

بخوره تو سَرِ مو درد و بِلات

دَرِ ای خانه با دل و جونُم

هَرچی دِشتُم نِدِشتُمه دادُم

خواستی پیدام کنی بیا اینجه

شبای جمعه تو گوهرشادُم

هرکی دردی دِرِه بیه که آقا

زود شفاشه مِده تو ای خانه

کم کسی نیست آقای ما, مشتی

علی موسی الرضایه, سلطانه

دست روی سینه و چشوم به هَمو

خورشیدیه که اسمشه گنبد

اینجه خیلی صِفا دِرِه..مردم!

دلتان که گرفت بیِن مشهد

یا دِوایی مِخِن یا پولی مِخِن

روزیِ هرکی اینجه دست آقاست

دختری وِسَط حرم دیشب

با یه ویلچر آمد,رو پاش ورخاست

فقط ایره بُگُم که هرکی میه

دست خالی از اینجه دَر نِمِره

خوب و بد قاطی و هم از یَک دَم

هَمَمانه امام رضا مِخِره

دل ما غصه دار یَک چیزه

گرچه همساده ی امام رضایِم

بعد از اینجه خودِ خدا مدِنه

تو خماری صحن کربلایِم
مطالب مرتبط

آه ای هلال زینب ماه شبای تارم
آه ای هلال زینب ماه شبای تارم

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش