نگفته میدونم که میدونی

سید رضا نریمانی

بیشتر

یا معصومه معصومه معصومه

یا معصومه معصومه معصومه

یا معصومه معصومه معصومه

نگفته میدونم، که میدونی

که میدونی که میدونی 

دردمو از چشام٬ تو میخونی

تو میخونی تو میخونی 

دلم رو از پیشت نمی رونی

نمی رونی نمی رونی

منم سایتم روسیاهم ولی

یه سهمی به همسایه ی بد بده

بیا به این دورگرد غریب

به زودی زود رزق مشهد بده

بزار ساف و ساده بگم حرفمو

من از تو یه رزق زیارت می خواممطالب مرتبط