کبوترم یه عمریه هواییم

امیر برومند

بیشتر

کبوترم یه عمریه هواییم

بلا شده خوب و بد طلایی ام

خدارو شکر عمریه امام رضاییم

خدارو شکر عمریه امام رضاییم

امام رضا گدای در خونه تم 

امام رضا می دونی که دیوونتم

امام رضا تشنه ی سقاخونه تم

امام رضا روشنی ممات من

ای آب حیات من روشنی ممات من

ای آب حیات من توی بیراهه ها فقط

تویی راه نجات من 

سلطان کرم دستم رو بگیر

سلطان کرم دستم رو بگیر

سلطان کرم دستم رو بگیر

سلطان کرم دستم رو بگیر

مطالب مرتبط