بیا یابن الحسن دردم دوا کن

مرا با دیدنت حاجت روا کن

بیا یابن الحسن دورت بگردم

بیا تا دست خالی بر نگردم

آقا آن سفر کرده 

که سر قافله دل هم رنگ اوست

آقا آن سفر کرده 

که سر قافله دل هم رنگ اوست

هر کجا از خدایا به سلامت دارش

یا صاحب الزمان یا صاحب الزمانمطالب مرتبط