از کدوم مسیر میایی

جواد مقدم

بیشتر

از کدوم مسیر میایی که بیقرارت بشینم

از کدوم مسیر میایی که بیقرارت بشینم

تو کدوم جاده باید به انتظارت بشینم

تو کدوم جاده باید به انتظارت بشینم

تو کدوم نفس باید حبس هواتو بکشم

تو کدوم نفس باید حبس هواتو بکشم

رو کدوم پنجره پس عکس چشاتو بکشم

رو کدوم پنجره پس عکس چشاتو بکشم

تو کدوم نفس باید حبس هواتو بکشم

تو کدوم نفس باید حبس هواتو بکشم

رو کدوم پنجره پس عکس چشاتو بکشم

رو کدوم پنجره پس عکس چشاتو بکشممطالب مرتبط