مژده مژده که از عرش علا

حاج سعیدحدادیان

بیشتر

محمد حسین حدادیان

بیشتر

مژده مژده که از عرش علا

مژده ی یاری مکتب آمد

یعنی پیغمبر کربلا

یعنی بنت الهدا زینب آمد

مستوره ما ادارک استوره ی ایمانی

تفسیر کلام حق از آن لب عطشانت

جانم زینب جانم زینب جانم زینب

جانم زینب جانم زینب جانم زینب 

جانم زینب جانم زینب جانم زینب 

مژده مژده که از عرش علا

مژده ی یاری مکتب آمد

یعنی پیغمبر کربلا

یعنی بنت الهدا زینب آمد

یعنی بنت الهدا زینب آمد

مستوره ما ادارک استوره ی ایمانی

تفسیر کلام حق از آن لب عطشانت

مستوره ما ادارک استوره ی ایمانی

تفسیر کلام حق از آن لب عطشانت

جانم زینب جانم زینب جانم زینب 

جانم زینب جانم زینب جانم زینب 

جانم زینب جانم زینب جانم زینب مطالب مرتبط