چشم های آسمون امشب

ماه و می بینه به عینه

چشم های آسمون امشب

ماه و می بینه به عینه

اینکه رو دست های زهرا است

همشیره ی حسنینه

اینکه رو دست های زهرا است

همشیره ی حسنینه

ای جانم ای جانم ای جانم 

به بانوی عالی درجات

ای جانم ای جانم ای جانم 

به خواهر کشتی نجات

ای جانم ای جانم ای جانم 

به دختر سلطان نجف

جانم به فدات

ای غمخوار حسین

ای دلدار حسین

ای قربان وفا، ای یار حسین

ای یار حسین، ای یار حسین 

ای غمخوار حسین

ای دلدار حسین

ای قربان وفا، ای یار حسین

ای یار حسین، ای یار حسین 

ای غمخوار حسین

ای دلدار حسین

ای قربان وفا، ای یار حسین

ای یار حسین، ای یار حسین مطالب مرتبط