ای بزرگ هاشمیان زینب بانوی باکمالات زینب
صاحب افتخارات زینب
ای علت دوام کربلا تویی پیغمبر قیام کربلا
ای ناجی خیام کربلا تویی فرمانده ی تمام کربلا
فخرالمخدرات بانوی کائنات
من حاضرم فدات بشه مادرم
اولیاء مخدره بانوی طاهره
من حاضرم بره برا تو سرم
زینب مدد زینب مدد..
محدث قبیله زینب سیده ی جلیله زینب
غلامتم عقیله زینب
ای محضر حیای کربلا تویی پیغمبر حرای کربلا  مطالب مرتبط