منزل به منزل از روی ناقه 

اظهار خشم و بی زاری کرده 

زینب بعد از غروب عاشورا 

جای عباس علمداری کرده 

مردانه قدم می زد افسانه رقم می زد 

از نهضت عاشورا بی واهمه دم می زد 

احیا گر عاشورا پیغمبر عاشورا 

حامی لوای دین در سنگر عاشورا 

جانم زینب 

صبر ایوب و اشکای یعقوب 

در پیشه پای او سر خم کرده 

زینب نام حسین را با صبرش 

بین هفت آسمان پرچم کرده 

الگوی حیا زینب معنای وفا زینب 

یک آینه ی کامل از صبر خدا زینب 

معنای شکیبایی سر حلقه شیدایی 

حوریه مولا و انسیه ی زهرایی 

جانم زینبمطالب مرتبط