سر علی سطع علی شوک علی راز علی

همه ی حرف خداوند از آغاز علی

گفت معراج علی آن همه اعجاز علی

در حرایا که حرم باز علی

باز علی از علی گفتم گفتند که اما زینب

نقطه با علی نقطه با زهرا زینب

پنج تن می شود این گونه مجسم زینب

همه از جد و ام و اب همه باهم زینب

پنج تن نقطه شده تا بنویسند زینب

پنج نقطه زدم تا زنند زینب

نام او اول علی بعد زینب شدمطالب مرتبط