ای یار حسین همه کس کار حسین

گرمی بازار حسین

ای یار حسین همه کس کار حسین

گرمی بازار حسین

نمی تونه چشمشو از چشم توبرداره حسین

تولد ماه دلم بنده ی درگاه دلم

دربه دره شاه دلم تا خونه ی زینب

فقط یک یاحسین راهه

ای اولیا مخدره جانم زینب

ذکر هر چی نوکره یا زینب

ای اولیا مخدره جانم زینب

ذکر هر چی نوکره یا زینب

عالم تو دست تو مصخره جانم زینب

عالم تو دست تو مصخره جانم زینبمطالب مرتبط