جرم من را ننویسید که ساغر زده ام

بنویسید که امشب دو برابر زده ام

جرم من را ننویسید که ساغر زده ام

بنویسید که امشب دو برابر زده ام

مست بودم که چنین باده مکرر زده ام

گرچه یک بار فقط میکده را در زده ام

شصت و نه بار زمی خانه جواب آمده است

گرچه یکبار فقط میکده را در زده ام

شصت و نه بار زمی خانه جواب آمده است

زره در چشم کریمان به حساب آمدهمطالب مرتبط

اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش
رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش