حرمت با همه فرق داره

علمت با همه فرق داره

قسمت با همه فرق داره 

اصلا کرمت با همه فرق داره 

حرمت با همه فرق داره

علمت با همه فرق داره

قسمت با همه فرق داره 

اصلا کرمت با همه فرق داره 

هیئتت با همه فرق می کنه

حرمتت با همه فرق می کنه

سجده ی ما روی مهرت

یعنی تربتت با همه فرق می کنه

برای خالق و پیمبر و علی و فاطمه فرق داره

حسن و حسین با همه فرق داره

حسن و حسین با همه فرق داره

برای خالق و پیمبر و علی و فاطمه فرق داره

حسن و حسین با همه فرق داره

حسن و حسین با همه فرق دارهمطالب مرتبط

رحم الله من نادی یا حسین
رحم الله من نادی یا حسین

پنج شنبه, 29 آبان 1399

پخش
اگه میگی با درد اومدی
اگه میگی با درد اومدی

چهار شنبه, 27 مرداد 1400

پخش