تمام آیه ی قرآن همین است
 به قرآن حرف یزدان این چنین است
 به کوری دو چشم اهل س
 فقط حیدر امیرالمومنین است
 شنیدم از لب ساقر
 شنیدم از سر منبر
 که گفتند بهر سرمستی
 توکلت علی الحیدر
 بگو الله اکبر جونم قربون حیدر
 ولایت بی عبادت حقه بازیست
 اساس مسجدش بتخانه سازیست
 چرا س نمیخواهد بداند
 وضوی بی ولایت آب بازیست
 اگر گردد جدا این سر
 از این جسم و از این پیکر
 بگویم مرد و مردانه
 توکلت علی الحیدر
 بگو الله اکبر جونم قربون حیدر
 در دنیا زدم دنیا علی بود
 به عقبی سر زدم عقبی علی بود
 به مسجد رفتم از بهر عبادت
 بنا و بانی و بنا علی بود
 بنازم باغبان و باغ گل را
 بنازم مصطفی ختم رسل را
 بنازم بوتراب و بوالحسن را
 علی مرتضی بت شکن را
 علی چون مجتبی فرزند دارد
 چو زینب دختری دلبند دارد
 علی یک باغ گل از یاس دارد
علی بعد از حسین عباس داردمطالب مرتبط