نوشته شده بر عرش خدا، با قلم…
حیدر کرار
خدا خلق نمود است، زمین را و زمان را
ز غبارِ قدمِ حیدر کرار
رسولان الوالعظم،نمک خورده جود و کرم حیدر کرار
امیری و دلیری و همه کاره ی خلقت شدن…
اینها همه یک فضل کمِ حیدر کرار


رضای دل حق، از سر لبخند علی باشد و…
غمگین شود از درد و غم حیدر کرار
بدانید اگر کعبه شده قبله…
فقط بوده ز یمن قدمِ حیدر کرار
علی عمو تراب، علی عمو تراب…  مطالب مرتبط