دست به گیسوی علی میگیرد (محمد حسین عطائیان)

سایر ذاکرین

بیشتر

دست به گیسوی علی میگیرد

خورشید رخ از روی علی میگیرد 

آنقدر زدم سنگ علی بر سینه 

سنگ لحدم بوی علی میگیرد 

مانند خدای خویش بی همتا بود 

روزی خور سفره اش همه دنیا بود 

گویند علی به دست خیبر شکنس 

انگشتر یا فاطمه الزهرا بود
مطالب مرتبط