آخه غربت چقدر

کسی از داغ تو نرنجید 

آخه غربت چقدر 

کسی مشکی برات نپوشید 

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر 

مگه مجلس ختمی گرفتن برات 

مگه پارچه سیاه زدن همسایه هات

دردشون به کی بگن بچه هات 

دردشون به کی بگن بچه هات 

کار زمونست

خرمای ختم تو روی طاقچه خونست 

گلدون یاست وسط باغچه خونست

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر 

کسی رو غیر چاه نداری 

آخه غربت چقدر 

جایی واسه یه آه نداری

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر 

نه یه سنگ مزاری گذاشتن برات 

نه یه پارچه سبزی کشیدن به جات 

دردشون به کی بگن بچه هات 

دردشون به کی بگن بچه هات 

رفتی و موندم 

زینب و با گریه روی زانو نشوندم 

آخ که با چه حالی برات فاتحه خوندم

رفتی و موندم 

رفتی و موندم

زینب و با گریه روی زانو نشوندم 

آخ که با چه حالی برات فاتحه خوندم 

رفتی و موندم 

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش