سری که روبرومی بابامی یا عَمومی
نشناختمت هنوزم
خودت بگو کدومی
صورت نصفه نیمه
حال سرت وخیمه
به همه گفتم این سر
تموم زندگیمه
خوش اومدی بابا
خونه ی دخترت امشب
مهمونم‌شد سرت امشب
کنج خرابه
منو ببخش حالامطالب مرتبط