شاه مردانه

شمشیر مصطفی و تیغ برانه

گرگا بهم میگن که شیر غرانه 

جان جان جان جانانه

مرد میدانه 

با حمله علی که عین طوفانه 

عمروبن عبدودبا خاک یکسانه 

جان جان جان جانانه

تو میدون با ذوالفقار 

میگشت دنبال شکار 

وقتی که فلانیا 

میگفتن الفرار

لا امیر الا علی 

لا امیر الا علی 
مطالب مرتبط