دنیانا ظلام و الخدمة ضوی    
   دنیای تاریک ما با نوکری او روشن می شود    
   
   الما یبجی حرام یطب ریتة هوی    
   کسی که برایش گریه نکند حیف است نفس بکشد    
   
   الماء عنده حسین ... آخرته لوین    
   کسی که  امام حسین علیه السلام ندارد عاقبتش به کجا می رود ؟    
   
   تالیها یصیر ... والماکو سوی    
   آخرش این می شود بود و نبودش فرق نمی کند    
   
   من حقی اهیم محبوبی رحیم    
   حق دارم از عشق او شیدا شوم  چون محبوب من بسیار مهربان است    
   
   الماء یرضی یجیه یمشیلة هوی    
   کسی که به سمتش نیاید او خودش می آیدمطالب مرتبط