کریم کاری بجز جود و کرم نداره

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

کریم کاری بجز جود و کرم نداره

آقام تو مدینه است ولی حرم نداره

 

شهید اونیه که سر به بدن نداره

آقام رو زمین ولی کفن ندارهمطالب مرتبط