ای سد رویین تن علی

محسن عرب خالقی

بیشتر

ای سد رویین تن علی
ای سیل بنیان کن علی
شیران اسیر پنجه ات
ای مرد شیر افکن علی
یک سو تمام خصم دین
یک سو تک و تنها علی
وقتی به میدان می رود
گوید خدا هم یا علیمطالب مرتبط