دیشب نشستی گیسوم را شانه کردی

حاج سعیدحدادیان

بیشتر

دیشب نشستی گیسوم را شانه کردی

امشب در آغوش لحد کاشانه کردی 

دیشب دع کردی خدا جانت بگیرد 

امشب دعا کن دخترت زینب بمیرد 

مادر چرا رنگ از رخ ماهت پریده 

مادر چرا خون از گریبانت چکیده 

یک گل کنار علقمه فتاده ابالفضل

دستش شده از تن جدا ابالفضل 
مطالب مرتبط