السلام علیک سیده نسا العالمین

حاج حسین سازور

بیشتر

السلام علیک سیده نسا العالمین

السلام علیک به نور اولین و آخرین

السلام علیک سیده نسا العالمین 

السلام علیک به نور اولین و آخرین

مادر من فاطمه محشر من فاطمه 

سایه تو بر سر من فاطمه 

مادر من محشر من فاطمه 

سایه تو بر سر من فاطمه 

ای یار علی دلدار علی 

سیدتی یا زهرامطالب مرتبط

واحد
واحد

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش
یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا
یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش
یا عباس یا سیدی
یا عباس یا سیدی

پنج شنبه, 11 شهریور 1400

پخش