دیدم اعضای تنت را جگرم سوخت علی

حاج حسین سازور

بیشتر

دیدم اعضای تنت را جگرم سوخت علی

 

پاره های بدنت را جگرم سوخت علی

 

ناگهان زانویم افتاد زمین چون دیدم

 

طرز چانه زدنت را جگرم سوخت علی

 

چه کنم عمه نبیند بدن حمزه ای اَت

 

مُثله دیدم بدنت را جگرم سوخت علی

 

لخته خونی که برون از گلویت آوردم

 

ریخت خون دهنت را جگرم سوخت علی

 

باورم نیست که جسمت ز نظر پنهان است

 

نیزه بینم کفنت را جگرم سوخت علی

 

یوسفم ،کاش که می شد به میان حرمت

 

ببرم پیرهنت را جگرم سوخت علی

 

آن لبانی که اذان گفت ، بهم ریخته استمطالب مرتبط