السلام علیک سیده نسا العالمین

حاج حسین سازور

بیشتر

السلام علیک سیده نسا العالمین

السلام علیک به نور اولین و آخرین

السلام علیک سیده نسا العالمین

السلام علیک به نور اولین و آخرین

مادر من فاطمه محشر من فاطمه

سایه تو بر سر من فاطمه

مادر من محشر من فاطمه

سایه تو بر سر من فاطمه

ای یار علی دلدار علی

سیدتی یا زهرامطالب مرتبط