این ذوالفقارو ، آن یکی در دست دف دارد

مرد فرار است آن یکی این جان به کف دارد 

روز احد ثابت شده بر عالم آدم 

کفش علی بر آن خلیفه ها شرف دارد
مطالب مرتبط