سپاه عشق علی نفر نميخواهد

حاج حسین خلجی

بیشتر

سپاه عشق علی که نفر نميخواهد

براي عشق تو مردن جگر نميخواهد

 

تو آمدي كه زند بر تو مرتضي تكيه

علي كنار تو باشد سپر نميخواهد

 

امطالب مرتبط