الحق و الانصاف در حقش جفا کردیم

سید رضا نریمانی

بیشتر

الحق و الانصاف در حقش جفا کردیم

با علم بر تنهائی اش او را رها کردیم

گاهی نمیدانم چه شد که یادش افتادیم

گاهی برای دردها او را صدا کردیممطالب مرتبط