مطیع امر رهبرم هستم (ابراهیم رحیمی)

سایر ذاکرین

بیشتر

مطیع امر رهبرم هستم

این فقط شعار ایرانی

فدای کشورم منم میشم

شبیه قاسم سلیمانی

سردار دلها تویی قاسم

محشور شی با ماه بنی هاشم

برای قاسم سلیمانی شهادت آرزوی دیرین بود

کام شما رو پر کنه تلخی

شهید دادن برای ما شیرین بود

حسین من حسین من اربابمطالب مرتبط