در کار عشق دوری و هجران به ما رسید

حیدر خمسه

بیشتر

در کار عشق دوری و هجران به ما رسید

یوسف که رفت غصه ی کنعان به ما رسید

 

ما سال ها پای وصالت گریستیم یعقوب وار

دیده ی گریان به ما رسید

 

با زلف خویش زلف دلم را گره بزن

شاید هوای زلف پریشان به ما رسید

 

باید کویر می شدم خشک می شدم

کردی دعا این همه باران به ما رسیدمطالب مرتبط