نام تو را در بهترین رویا شنیدم

حاج سعید حدادیان

بیشتر

نام تو را در بهترین رویا شنیدم 

از عرشیان از عالم بالا شنیدم 

در آسمان هشتم آن آیینه خانه 

عکس تو را دیدم صدایت را شنیدم 

عطر تو را در آن بهشت آرزو ها 

از یاس و نرگس از اقاقی ها شنیدم 

داغ تو را از آفتاب اول تیر 

از موج های گیسوی یلدا شنیدم 

از زخم های حنجر آتش فشان ها 

از شور طوفان از لب دریا شنیدم 

از خاک خونین حلب از آتش شام 

از نخل های بی سر صنعا شندیم

نام تو را از بید های گر گرفته 

از بادهای سرخ در حیفا شنیدم 

میدان منور میشد از باران چشمت 

هر بار از لبهات یا زهرا شنیدم 
مطالب مرتبط