قسم به قطره قطره اشک مادر

مهدی رسولی

بیشتر

قسم به قطره قطره اشک مادر

قسم به ذوالفقار قهر حیدر 

قسم به بغض در گلوی رهبر 

انتقام میگیریم

قسم به قطره قطره اشک مادر

قسم به ذوالفقار قهر حیدر 

قسم به بغض در گلوی رهبر 

انتقام میگیریم 

برای زخم قلبمان التیام میگیریم

باشد ای خصم زبون خون در برابر خون 

چه غم از حادثه ها پیر خراسانی هست

آی ای خصم زبون خون سلیمانی هست

منتظر باش که یک سیلی طوفانی هست

منتظر باشد که تیغ علوی تر گردد

رفته سردار نفس تازه کند برگردد
مطالب مرتبط