آتیشه خونمون چقدر هیزم ریختن پیش خونمون

یعنی اینجا میشه بازم خونمون آتیشه خونمون


قد تو خم شده خونمون پا خور نامحرم شده

دو نفر از جمع خونه کم شده قد تو خم شده


توی هیجده بهار پیرت کردن از زندگی سیرت کردن


وا اماه وا اماه وا اماه ...مطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

پنج شنبه, 19 خرداد 1401

پخش
جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

پنج شنبه, 18 شهریور 1400

پخش
دائم به یادت اشکم روونه
دائم به یادت اشکم روونه

چهار شنبه, 16 آذر 1401

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

پنج شنبه, 19 اسفند 1400

پخش