کسی که حرف مرا میشنید مادر بود

حاج سعیدحدادیان

بیشتر

کسی که حرف مرا میشنید مادر بود 

کسی که ناز مرا میکشید مادر بود 

کسی که دور اگر میشدم ز دامانش 

برهنه پا ز پیم میدوید مادر بود 
مطالب مرتبط