کوهیم و مقابل

سید رضا نریمانی

بیشتر

کوهیم و مقابل 

موجیم متلاطم

دل ها رو تکون داده 

به ما جون داده 

خون حاج قاسم 

تو این روزگار ظلم 

اگه که بلا و ظلم 

ما هم مثل فاطمه 

اگه بمیریم نمیریم 

زیر بار ظلم 

دلمون پر درد و غم ولی 

میمونیم پای پیمان ازلی 

راه فاطمه رو ادامه میدیدم

هممون میمونیم پای ولی
مطالب مرتبط